Pro krizové řízení a krizový plán je Fact24 dobrou službou

Společnost F24 je odborník na poplachovou signalizaci a komunikační řešení pro nouzové a krizové řízení stejně jako systém řízení kontinuity provozu. Díky poplachové a krizové službě FACT24 zaujímá dnes podnik v celé Evropě vedoucí postavení na rostoucím trhu v oblasti Application-Service-Provider (ASP).

Díky našim dlouholetým zkušenostem s poradenstvím a našimi odbornými znalostmi v oblasti správy poruch a krizového managementu, které jsme během svého působení na trhu nabyli, Vám můžeme nabídnout nadstandardní služby, ze kterých máte prospěch i Vy.

V nepředvídaných nebo kritických situacích musejí probíhat všechny nezbytné procesy rychle, hladce a bezpečně. Inteligentní poplachová signalizace, krizový plán a řešení krizového managementu, jakým je služba FACT24, nevyužívají dnes pouze podniky a organizace z klasicky rizikových oborů. Automatizovaná, rychlá a integrovaná komunikace v krizových případech přispívá nezávisle na oboru k zamezení jak finančních škod, tak i poškození image společnosti. Jako podnik poskytující služby vyvíjí a prodává společnost F24 vysoce zabezpečenou poplachovou signalizaci a krizový management pro velké podniky a veřejné organizace.

V České republice tuto službu nabízí v zastoupení německé společnosti F24 AG firma Techniserv, spol. s r.o.

One Response

  1. Addy Says:

    Nejprve uvedu: vlastnedch bgataelnedch sporů me1m naproste9 minimum, v drtive9 většině předpadů ani neplatedm advoke1ta, současně nesouhlasedm s aktue1lned praxed přizne1ve1ned ne1hrady ne1kladů dle 484ky či zabetonove1ned trhu adv.tarifem, nicme9ně:S postupem nepřizne1ve1ned ne1hrady zast. advoke1tem s odkazem na nefačelnost bych rozhodně nesouhlasil ani ve formule1řovfdch žalobe1ch. Pre1vo a jeho vymožened by mělo bfdt postaveno nad jakoukoliv „socie1lned“ politiku ste1tu, jinak zde bude dlužit každfd, protože mu bude jasne9 že proble9m me1 věřitel a nikoliv dlužnedk. Občas me1m pocit, že soudci žijed ve vlastnedm světě kdy „přiznanfd ne1rok je roven ne1roku vymožene9mu“. Ono to tak ale vůbec nened, vymůže se jen male1 če1st. A ta mused bohužel zaplatit i ten zbytek (zde se nevyjadřuji ke konkre9tnedmu předpadu, v aritmetice 16 000 žalob to asi je jinak). Takovfd trend dle me9ho ne1zoru pouze posiluje pozici dlužnedků a nehleded už vůbec na to jakfdm způsobem dluh vznikl. Tento proble9m by se měl dle me9ho ne1zoru řešit jinfdm způsobem než nepřizne1nedm (např. změnou 484/2000 resp. o.s.ř.), ostatně dastavned soud (dle me9ho laicke9ho ne1zoru) je zrovna ten, kterfd me1 možnost v tomto konat.Stejně tak se mi děle1 zle, když soudy moderujed smluvned pokuty o 106 a navedc už te9měř každfd dlužnedk zcela automaticky vytahuje argument tedm, že spor bude protahovat, že soud bude moderovat, že penedze sežere do doby rozhodnuted inflace, atd. a že nabedzed např. zaplacened 1/4 jistiny a prominuted zbytku.Posilove1ned pre1v dlužnedků na fakor věřitelů bude medt dle me9ho ne1zoru hluboke9 dopady na celou společnost.Martin Hinner

Leave a Comment

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.